Facebook pixel

Munkaerőpiaci kutatás adatvédelmi tájékoztatója

Tisztelt Érintett!

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a MIELL Jobline Kft-től, mint adatkezelőtől Ön tömör, közérthető és átlátható formában megfelelő tájékoztatást kapjon az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggő legfontosabb információkról.

 

A MIELL Jobline Kft. a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló (EU) 2016/679. számú rendelete, illetve a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok alapján kezeli.

 

A MIELL Jobline Kft. által az érintett rendelkezésére bocsátott, a nyugat- és közép-dunántúli régió munkaerő piaci helyzetet vizsgáló kérdőívvel és az ahhoz kapcsolódó ajándék átadással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben kitölti az adatkezelő által közvetlenül az Ön rendelkezésére bocsátott, vagy az adatkezelő közösségi oldalain közzétett, a nyugat- és közép-dunántúli régió munkaerőpiaci helyzetét vizsgáló kérdőívet, és ennek kapcsán az adatkezelő az Ön részére ajándéktárgyat kíván átadni, vagy Önnel később a kapcsolatot felvenni úgy ezzel összefüggésben az alábbi adatait kezeljük:

A kérdőívet kitöltő személy neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma

Az adatkezelés célja: a kérdőív szükséges az adatkezelő nyugat- és közép-dunántúli régió munkaerőpiaci helyzetét vizsgáló kutatásához. A kérdőívben a kitöltő által megadott válaszok kiértékelése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az adatkezelő és a kérdőívet kitöltő vállalkozás jobban megértse a munkaerőpiaci kihívásokat és lehetőségeket, és ezzel az adatkezelő hozzájáruljon a régió vállalkozásainak, a kitöltő vállalkozás pedig a saját sikeréhez. Az érintett adatainak megadása szükséges, amennyiben nem az adatkezelő közösségi oldalán közzétett kérdőívet tölti ki, ahhoz, hogy a kérdőívet az Ön által megadott elérhetőségre az adatkezelő az Ön részére megküldje, továbbá, hogy a kitöltött kérdőív kiértékelését az adatkezelő eljuttassa a kitöltő vállalkozás részére, illetve, hogy a kérdőív kitöltéséért járó ajándékot átadja, továbbá a jövőben a kapcsolatot a kitöltővel felvegye.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

A kérdőíven megadott személyes adatokat az adatkezelő nyugat- és közép-dunántúli régió munkaerőpiaci helyzetének kutatását végző munkavállalói, vevői kapcsolattartói láthatják.

A kérdőíven megadott személyes adatokat legkésőbb hozzájárulása visszavonásáig őrizzük.

Tájékoztatom, hogy az érintettek a kérdőív eljuttatásához szükséges adataik megadásával, illetve a kérdőíven a személyes adataik megadásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az adatkezelő a személyes adataikat a fenti célokból kezelje. Amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy kérem, hogy a kérdőív eljuttatásához ne adja meg adatait, illetve ne töltse ki a kérdőívet.

Az érintett hozzájárulása önkéntes jellegű, annak alapjául az érintett befolyásmentes szabad akarata szolgál. A hozzájárulás megadása (a kérdőív kitöltése) bármilyen indoklás nélkül megtagadható. A hozzájárulás megtagadása nem jár semmilyen közvetlen vagy közvetett hátránnyal az érintettre nézve.

Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulását a georgina.varadi@miellgroup.com címre küldött e-mail útján vagy postai úton az adatkezelő székhelyére eljuttatott levél útján vonhatja vissza.

 

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben az adatkezelő az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, telefon: +36(30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400, www.naih.hu , ugyfelszolgalat@naih.hu , hivatali kapu: rövid név: NAIH, KR ID: 429616918.

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Adattovábbítás harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

Tájékoztató adatvédelmi kérelmekkel kapcsolatos elérhetőségekről

  1. a) Személyes bejelentések, kérelmek, helyszín:

Személyes ügyintézésre a MIELL Jobline Kft. lentebb megjelölt székhelyén van lehetősége.

  1. b) Elektronikus vagy postai levelezés útján történő kapcsolattartás, kapcsolattartó mail cím:

Elektronikus úton az alábbi címen tud kapcsolatba lépni az adatkezelővel: georgina.varadi@miellgroup.com

Postai levelezés útján kérelmét az adatkezelő székhelyére címzett tértivevényes (ajánlott) küldeményben küldje meg.

  1. c) Közvetlen megkeresés telefonon:

telefonszám: +36-301850078

  1. d) Adatvédelemmel kapcsolatos kérelmet az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy az érintett személyes adataival kapcsolatban jogosult előterjeszteni. A kérelmet az adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelemmel kapcsolatos intézkedéséről az érintettet vagy az általa meghatalmazott személyt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja (szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható).

 

Adatkezelő adatai:

MIELL Jobline Kft. adatkezelő: képviseli: László Norbert ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8., adószáma: 25823736-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-113112, elérhetőség: info@miellgroup.com