Facebook pixel

Adatvédelmi tájékoztató

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy mielőtt Ön számunkra megadja személyes adatait, tömör, közérthető és átlátható formában Ön megfelelő tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról. A jelen tájékoztató irányadó valamennyi, a MIELL GROUP-hoz tartozó egyes gazdasági társaságra, mint önálló adatkezelőre, illetve meghatározott esetekben, mint közös adatkezelőkre.

 

A MIELL GROUP-hoz tartozó társaságok (felsorolásukat lásd 8. o) a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló (EU) 2016/679. számú rendelete, illetve a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályok alapján kezelik.

 

Magánszemély szerződő partnereink adatvédelmi tájékoztatása

 

Amennyiben Ön a MIELL GROUP valamely társaságával magánszemélyként köt szerződést, úgy ezen szerződéssel összefüggésben az alábbi adatokat kezeljük:

Név, anyja neve, lakcíme, postázási/értesítési címe adóazonosító jele, egyéni vállalkozó adószáma, nyilvántartási száma, születési helye, ideje, bankszámlaszáma, telefonszáma, e-mail címe;

Az adatkezelés célja: ajánlat adása, szerződéses feltételek leegyeztetése, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, adó és számviteli jogszabályban rögzített nyilvántartási, megőrzési kötelezettség teljesítése, jogszabályban biztosított igényérvényesítéshez kapcsolódó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése

Az adataihoz az adatkezelő azon munkavállalói és közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, így a pénzügyi-, könyvelési-, adózási, jogi tevékenységeket ellátó személyek és adatfeldolgozók (amennyiben teljesítésükhöz szükséges), könyvelő (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében), jogi igényérvényesítés esetén jogi szakértő, az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő a szerződés teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi.

Amennyiben Ön személyes adatait nem kívánja megadni, úgy a szerződés nem tud a felek között létrejönni.

 

 

Érintettnek nem minősülő szerződő partnerek (cégek, intézmények) természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak adatvédelmi tájékoztatása

 

Amennyiben Ön érintettnek nem minősülő szerződő partnerünk természetes személy képviselője, illetve az ajánlatadás folyamán vagy a megkötött szerződésben megjelölt kapcsolattartója, úgy alábbi adatait kezeljük:

Név, céges telefonszám, ennek hiányában bármely megadott telefonszám, céges e-mail cím, ennek hiányában bármely megadott e-mail cím, beosztás

Az adatkezelés célja: ajánlatadás során kapcsolattartás, szerződéses feltételek leegyeztetése, szerződésekben az érintett cégképviselőként, vagy kapcsolattartó személyként történő megjelölése, kapcsolattartóként üzleti kapcsolattartás a szerződéses partnerekkel

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és szerződő partnere jogos érdeke, vagyis, hogy a szerződés a felek megállapodásának megfelelően létrejöhessen, a szerződő partner természetes személy képviselője a szerződést cégszerűen aláírja, és a szerződő felek a szerződés teljesítésének ideje alatt a szerződés teljesítése érdekében az üzleti kapcsolatot fenn tudják tartani az arra kijelölt kapcsolattartó személy által.

Az adataihoz az adatkezelő azon munkavállalói és közreműködői, akik a szerződés teljesítésében közreműködnek, így a pénzügyi-, könyvelési-, adózási, jogi tevékenységeket ellátó személyek és adatfeldolgozók (amennyiben teljesítésükhöz szükséges), könyvelő (a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében), jogi igényérvényesítés esetén jogi szakértő, az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő a szerződés teljesítésének ideje alatt, illetve a szerződés megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig őrzi.

Amennyiben Ön a személyes adatait nem kívánja megadni, úgy nem lehetséges az érintettnek nem minősülő üzleti partnerrel a szerződéskötés, illetve az üzleti kapcsolattartás.

 

MIELL GROUP valamely társasága által szervezett hivatalos szakmai rendezvényen/szabadidős rendezvényen az érintettekről készült fotókkal és videofelvételekkel, ilyen rendezvény szervezésével, a rendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás

 

Amennyiben Ön részt vesz olyan hivatalos, szakmai rendezvényen vagy nem hivatalos, szabadidős rendezvényen, amelyet a MIELL GROUP társasága szervezett, a rendezvényen Önről készült fotókkal és videofelvételekkel, a rendezvény szervezésével illetve a rendezvényen való részvételével összefüggésben az alábbi adatait kezeljük:

Érintett személyes képmása, róla készült videofelvétel, a rendezvényre jelentkezéshez, regisztrációhoz neve, beosztása, céges telefonszám, annak hiányában magántelefonszám, céges e-mail cím, annak hiányában magán e-mail cím.

Az adatkezelés célja: az érintettről az adott rendezvényen, marketing területen brandépítés, adatkezelő tevékenységének népszerűsítése céljából fotók, videofelvételek készítése és azok közzététele a MIELL GROUP társaságainak honlapján, közösségi oldalain, belső intraneten, vállalati hírlevélben (online és offline), illetve a további személyes adatok kezelésének célja a rendezvény szervezése, az érintett rendezvényen történő részvételének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása.

Az Önről készült a fotókat és videofelvételeket az azokat készítő személyek, a MIELL GROUP marketing tevékenységében közreműködő személyek, az adatkezelő honlapját, közösségi oldalait, intranet felületet kezelő, hírlevelét szerkesztő személyek, illetve az adatkezelő honlapját, közösségi oldalait látogató, a belső intraneten jogosultsággal rendelkező személyek láthatják. Az Ön nevét, beosztását és elérhetőségeit az adatkezelő megbízásából a rendezvényt szervező, illetve a rendezvényt lebonyolító személyek láthatják.

Az Önről készült fotókat és videofelvételeket, illetve további rendezvénnyel összefüggésben kezelt személyes adatait hozzájárulása visszavonásáig őrizzük, azzal, hogy a munkaviszonnyal egyébként is kapcsolatos személyes adatok megőrzési idejére a munkaviszonnyal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.

Az érintettek a személyes adataik megadásával, a rendezvényen való megjelenésükkel hozzájárulásukat adják, hogy az adatkezelő a személyes adataikat a fenti célokból kezelje. Amennyiben az érintett nem járul hozzá, hogy az adatkezelő róla hivatalos céges rendezvényen készült fotókat és/vagy videofelvételeket készítsen és a honlapján, közösségi oldalán, intraneten, vállalati hírlevélben közzétegye marketing célból, úgy ezt az adatkezelő részére szóban vagy írásban jeleznie kell, és akkor az adatkezelő azokat lehetőség szerint nem készíti el, nem teszi közzé, vagy ezen érintettet a felvételen kitakarja, illetve amennyiben az érintett nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, beosztását, illetve elérhetőségeit a rendezvény szervezése és a rendezvényen történő részvételének biztosítása céljából az adatkezelő kezelje, úgy a rendezvényen előfordulhat, hogy biztonsági okokból nem fog tudni részt venni.

 

Toborzási tevékenységgel érintett személyek adatvédelmi tájékoztatása

 

A MIELL GROUP magán munkaerő-közvetítési és munkaerő-kölcsönzési tevékenységet folytató társasága annak érdekében, hogy megbízói részére az általuk adott megbízások alapján az általuk megadott preferenciáknak megfelelő szakembereket megtalálja toborzási tevékenységet végez, amellyel összefüggésben az adatkezelő a toborzással érintett személyek alábbi adatait kezeli:

önéletrajzban megadott adatok, szakmai tapasztalatra, nyelvtudás szintjére vonatkozó adatok, quality teszt eredménye, bérigény

A toborzással érintett személy személyes adatai továbbításra kerülnek opcionálisan az adatkezelő megbízója részére, amennyiben az érintett megfelel a megbízó által megadott preferenciáknak.

Az adatkezelés célja: magán munkaerő-közvetítési, munkaerő-kölcsönzési megbízási szerződés teljesítése érdekében a megbízók számára a megadott szempontoknak legmegfelelőbb, legalkalmasabb személy kiválasztása, és közvetítése, kölcsönzése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke, hogy toborzási tevékenysége körében a megbízói részére az általuk adott megbízások alapján az általuk megadott preferenciáknak megfelelő szakembereket megtalálja, és a megbízóival kötött magán-munkaerő közvetítési, munkaerő-kölcsönzési megbízási szerződéseket szerződésszerűen teljesíthesse.

Az adataihoz a MIELL GROUP toborzási tevékenységet folytató társaságának munkavállalói, a munkaerő-közvetítésre, munkaerő-kölcsönzésre megbízást adó társaságok HR feladatokat ellátó munkavállalói férhetnek hozzá. A toborzás során továbbított személyes adatok tekintetében a megbízó társaságok önálló adatkezelőként járnak el.

A személyes adatait sikeres munkaerő-közvetítés esetén a vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamig (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig), sikeres munkaerő-kölcsönzés esetén a munkaügyi iratokra irányadó ideig őrizzük, míg egyéb esetekben az álláspályázat benyújtásától, jelentkezéstől számított 2 évig őrizzük meg, a határidő lejártával a sikertelen pályázati anyagok teljes mértékben törlésre kerülnek. A törlést az adatkezelők minden évben két alkalommal hajtják végre, a törlés időpontjáig lejárt őrzési határidejű adatok vonatkozásában.

 

 

 

Álláspályázók adatvédelmi tájékoztatása

 

Pályázóink személyes adatainak védelme kiemelt jelentőségű számunkra, tájékoztatjuk, hogy pályázata elküldésével, jelentkezésével Ön bekerül a MIELL GROUP pályázói adatbázisába. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a pályázatával összefüggésben megadott személyes adatait bizalmasan kezeljük, azokat – a toborzási tevékenységet végző adatkezelő kivételéve – harmadik személyek részére nem adjuk át.

Amennyiben Ön a MIELL GROUP valamely társaságánál álláshely betöltésére jelentkezik, úgy az alábbi adatait kezeljük:

Név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő, adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolvány szám, lakcím, tartózkodási hely, állampolgárság, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, quality teszt eredménye, iskolai végzettségre vonatkozó adatok, végzettséget igazoló bizonyítvány száma, szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok, külföldi leendő munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot, tartózkodást igazoló dokumentumának megnevezése és száma;

Az adatkezelés célja: a meghirdetett munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése; ugyanabban vagy hasonló munkakörben később meghirdetett pályázat alapján a pályázó megkeresése, munkakör betöltése, munkaszerződés megkötése, munkaköri alkalmasság megállapítása, külföldi leendő munkavállaló esetén a munkaszerződés létesítéséhez szükséges engedély kérelem intézése különböző hatóságok előtt a munkaszerződés megkötése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: munkáltató jogos érdeke, vagyis az üres álláshelyekre a legalkalmasabb jelentkező kiválasztása és a munkakör betöltése, és az alkalmasnak ítélt pályázóval munkaszerződés megkötése; illetve későbbi álláshirdetéssel megkeresés alapján a legalkalmasabb jelentkező kiválasztása, munkakör betöltése, és az alkalmasnak ítélt pályázóval munkaszerződés kötése, illetve a pályázónak is jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az álláshelyet, vagy a később meghirdetett álláshelyet betölthesse, amennyiben arra alkalmasnak bizonyul, továbbá a külföldi leendő munkavállalók esetében a felek közös érdeke, hogy a munkáltató a munkaszerződés létesítéséhez szükséges engedélyezési eljárásban közreműködjön, és így a munkaszerződés a munkáltató és a külföldi munkavállaló között jogszerűen létrejöhessen.

Az adataihoz a munkáltatónál a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók és közreműködők, igényérvényesítés esetén, illetve külföldi leendő munkavállaló munkaszerződés létesítéséhez szükséges engedélyeivel kapcsolatos eljárás esetén az illetékes hatóság, bíróság férhetnek hozzá.

A személyes adatait sikeres pályázat esetén a munkaügyi, és egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamig, sikertelen pályázat esetén a pályázat benyújtásától, jelentkezéstől számított 2 évig őrizzük meg, a határidő lejártával a sikertelen pályázati anyagok teljes mértékben törlésre kerülnek. A törlést az adatkezelők minden évben két alkalommal hajtják végre, a törlés időpontjáig lejárt őrzési határidejű adatok vonatkozásában.

 

 

Amennyiben Ön a MIELL GROUP valamely társaságánál álláshely betöltésére jelentkezik, úgy az adatkezelő a kiválasztási eljárás során az álláspályázókat quality teszt kitöltésére kérheti fel, amellyel összefüggésben az alábbi adatait kezeljük:

név, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés célja: az adatkezelő által meghirdetett álláshely betöltésére vagy az adatkezelőnél lévő egyéb nyitott pozícióra való alkalmasság megállapítása

Az adatkezelés jogalapja:munkáltató jogos érdeke, vagyis a nyitott pozíciókra a legalkalmasabb jelentkező kiválasztása és a munkakör betöltése, későbbi nyitott pozíció esetén az álláshely felajánlása az alkalmas pályázó részére, illetve a pályázónak is jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az álláshelyet, vagy a később meghirdetett álláshelyet betölthesse

Az adataihoz a munkáltatónál a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, a HR feladatokat ellátó munkavállalók férhetnek hozzá.

A személyes adatait sikeres pályázat esetén a munkaviszony megszűnését követő három évig, sikertelen pályázat esetén a teszt megírásától számított 2 évig őrizzük, a vonatkozó határidő lejártával a teszteket az adatkezelő megsemmisíti. A törlést az adatkezelők minden évben két alkalommal hajtják végre, a törlés időpontjáig lejárt őrzési határidejű adatok vonatkozásában.

 

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről szóló 2016-os tájékoztatója alapján az adatkezelő a felvételi eljárás folyamán megismerheti az adott állásra pályázó közösségi oldalakon közzétett bárki számára elérhető, nyilvános, a munkavégzés szempontjából lényeges személyes adatait. Ezzel összefüggésben tájékoztatom továbbá arról, hogy az állás-pályázatot hirdető cég a pályázó közösségi oldalával kapcsolatban személyes adatot le nem ment, nem tárol, nem továbbít.

Az állásmegkeresésekkel kapcsolatban adatfeldolgozóként közreműködő SMS szolgáltató cég: Bitnet Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1192 Budapest, Pannónia út 14., cégjegyzékszáma: 01-09-190396, adószáma: 24937692-2-43, képviseli: Tóth András Gábor ügyvezető, telefon: +36 1 600 60 56, e-mail: sms@bitnet.hu)

Amennyiben a pályázati eljárás során személyes adatait nem kívánja megadni, úgy előfordulhat, hogy az álláshely betöltésére vonatkozó alkalmasságát a munkáltató nem fogja tudni megállapítani, így Ön elesik az álláshely betöltésének lehetőségétől.

Amennyiben Ön az álláshelyet betölti, akkor Önre a munkavállalókra irányadó adatvédelmi szabályok fognak vonatkozni, amelyekről részletes tájékoztatást a munkaviszony létrejöttekor fog kapni.

 

Amennyiben Ön a MIELL Jobline Kft. adatkezelő www.mielljobline.hu oldalán igénybe veszi az önéletrajz készítő űrlap kitöltési lehetőséget, úgy ezzel összefüggésben az alábbi adatait kezeljük:

név, lakcím, születési hely, idő, e-mail cím, telefonszám, profilkép, iskolai tanulmányok helye, ideje, végzettségre vonatkozó adatok (hol, mikor, milyen végzettséget szerzett), munkatapasztalatra vonatkozó adatok (hol, mikor, milyen munkatapasztalatot szerzett) korábbi munkaköri feladatok leírása, nyelvismeret, egyéb lehetséges adatok: számítástechnikai ismeretek, gépjárművezetői engedély típusa, keresett állással kapcsolatos elvárások: munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, nettó fizetési igény, egyéb juttatás), szakmai erősségek, személyiségi jegyek, készségeket leíró adatok, különleges jogviszonyra vonatkozó adat(ok) (pl: tanuló, megváltozott munkaképességű; nyugdíjas; egyéni vállalkozó), bemutatkozás, hobbi, eredmények.

Az adatkezelés célja: adatkezelő célja, hogy a munkát kereső érintettek nagyobb eséllyel helyezkedhessenek el a munkaerőpiacon, illetve az adatkezelő részükre új, végzettségüknek, tapasztalataiknak megfelelő álláslehetőséget ajánlhasson fel, és az érintettek nyitott álláslehetőségekre való jelentkezését megkönnyítse

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelő honlapján elérhető önéletrajz készítő űrlap kitöltését követően az „Önéletrajz elkészítése” gomra kattintva az önéletrajz megküldésre kerül az érintett megadott e-mail címére, valamint az adatkezelő job@miellgroup.com e-mail címére, ahol ahhoz az adatkezelő HR feladatokat ellátó munkavállalói férhetnek hozzá.

Az önéletrajz készítő űrlapon az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az érintett tartozik felelősséggel, azokban bekövetkezett változásokról az érintett köteles naprakész információt adni az adatkezelőnek. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

A fenti módon elkészített önéletrajzát annak megküldésétől számított 2 évig vagy hozzájárulása visszavonásáig őrizzük meg, a határidő lejártával vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásával az önéletrajzok teljes mértékben törlésre kerülnek. A törlést az adatkezelők minden évben két alkalommal hajtják végre, a törlés időpontjáig lejárt őrzési határidejű vagy visszavont hozzájárulású adatok vonatkozásában.

Az érintettek a személyes adataik megadásával hozzájárulásukat adják, hogy az adatkezelő a személyes adataikat a fenti célból kezelje. Amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy ne használja az önéletrajz készítő űrlapot, a kitöltött adatokkal az űrlapot ne küldje meg az adatkezelő részére.

 

MIELL GROUP-hoz tartozó társaság honlapján található kapcsolatfelvételi űrlappal, hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás

 

Amennyiben Ön a MIELL GROUP valamely társaságának weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlapot kitölti (1) vagy hírlevélre feliratkozik (2), úgy ezzel összefüggésben az adatkezelő az alábbi adatait kezeli:

1: Név, email cím, telefonszám, egyéb személyes adat, ami az üzenetben megadásra kerül az érintett részéről

2: Név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: 1: a weboldalon kínált szolgáltatásokkal, állásajánlattal kapcsolatosan az érintett fel tudja venni a kapcsolatot az adatkezelővel, az adatkezelő őt beazonosíthassa, vele fel tudja venni a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon, számára az adatkezelő ajánlatot tudjon adni, a kínált állással kapcsolatosan a szükséges információkat meg tudja adni, vagy egyéb ügyben eljárhasson, amely miatt az érintett vele a kapcsolatot felvette,

2: az érintett vagy az érintett által képviselt társaság számára az adatkezelő szolgáltatásai népszerűsítése érdekében marketing célú hírlevelet küldhessen.

Az adatkezelés jogalapja: 1-2: érintett hozzájárulása

Az adataihoz 1: az adatkezelő kapcsolatfelvételi űrlappal összefüggő megkereséseket intéző munkatársai, a megkeresés tárgyával kapcsolatos illetékes munkatársak,

2: a marketing hírlevél elkészítéséért, kiküldéséért felelős munkatársak férhetnek hozzá.

A személyes adatait 1: hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig őrizzük, 2: a hírlevélről leiratkozásáig őrizzük.

1-2: Az érintettek a személyes adataik megadásával hozzájárulásukat adják, hogy az adatkezelő a személyes adataikat a fenti célokból kezelje. Amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy ne használja a weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapot, a kitöltött adatokkal az űrlapot ne küldje meg az adatkezelő részére, illetve ne iratkozzon fel a hírlevélre.

 

Adatvédelmi tájékoztató a kamerahasználatról a MIELL GROUP egyes társaságainál

 

  1. Amennyiben Ön a MIELL Quality Kft. tulajdonában álló 9771 Balogunyom, Ipari út 1. szám alatti fióktelepen működő csarnok területén tartózkodik, úgy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az adatkezelő a csarnok területén kihelyezett alaprajzon bejelölt látószögű kamerás megfigyelést alkalmaz, így ott tartózkodása során Önről hangrögzítés nélküli képfelvétel készül. A kamerás megfigyelés nem konkrét személyre, hanem a csarnok bizonyos részeire fókuszál, a kamerák látószöge az adatkezelési céllal összhangban álló területekre irányul. Az adatkezelő nem alkalmaz kamerát, megfigyelést olyan helyiségben, ahol az az emberi méltóságot sértheti, így különösen illemhelyiségekben, öltözőkben, zuhanyozókban, munkaközi szünetekre kijelölt helyeken, és kizárólag az adatkezelő saját üzemeltetésben álló részeket figyel meg, a kamera látószöge közterületre nem irányul.

Az adatkezelés célja: a MIELL Quality Kft. vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek személy- és vagyonvédelme, valamint üzleti titok védelme, továbbá a munkavállalók munkaviszonyával összefüggő magatartásának ellenőrzése technikai eszköz alkalmazásával.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke, az adatkezelő a kamerákat személy és vagyonvédelem, üzleti titok védelme, ezek esetleges megsértésének megakadályozása, vagy jogsértés gyanúja esetén annak utólagos kivizsgálhatósága, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11/A.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal összefüggő magatartásával kapcsolatos kifogás kivizsgálása érdekében alkalmazza.

Az adataihoz az adatkezelő ügyvezetője, MIELL METÁL divízió vezetője vagy az általuk kijelölt személy; jogi probléma felmerülése esetén a társaság jogtanácsosa a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes más hatóság férhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő főszabály szerint rögzítéstől számított 60 napig őrzi, kivéve ha a 60 napos őrzési időn belül jogsértés gyanúja, valamint az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával kapcsolatos kifogás merül fel – ebben az esetben a kivizsgálás lezárultának napjáig, vagy amennyiben a felvétel hatósági, bírósági eljáráshoz kerül felhasználásra a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős befejezéséig.

  1. Amennyiben Ön a MIELL Quality Kft. (9800 Vasvár, Köztársaság tér 13.) 8514 Mezőlak, Petőfi u. 86. szám alatti fióktelepén működő csarnokban tartózkodik, úgy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a csarnokban a helyszínen kihelyezett alaprajzon megjelölt helyeken (árubeérkeztető:2 db belső, 4 db külső, üzemcsarnok: 4 db belső, tároló helyiség: 2 db belső), és az ott megjelölt látószöggel rendelkező munkaterületre irányított kamerák vannak elhelyezve, így ott tartózkodása során Önről hangrögzítés nélküli képfelvétel készül. A MIELL Quality Kft. nem alkalmaz kamerát, megfigyelést olyan helyiségben, ahol az az emberi méltóságot sértheti, így különösen illemhelyiségekben, és kizárólag a saját tulajdonában vagy használatában álló helyiségeket, épület részeket figyel meg, a kamera látószöge közterületre nem irányul.

Az adatkezelés célja: a MIELL Quality Kft. és üzleti partnerei vagyoni javainak, tulajdonának megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek személy- és vagyonvédelme, valamint üzleti titok védelme, továbbá a munkavállalók munkaviszonyával összefüggő magatartásának ellenőrzése technikai eszköz (kamera) alkalmazásával.

Az adataihoz a munkáltatói jogkör gyakorlója, a fióktelep projektvezetői vagy általuk kijelölt személy; jogi probléma felmerülése esetén a társaság jogtanácsosa a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes más hatóság csak panasz, jogsértés gyanújának felmerülése, munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásával kapcsolatos kifogás, panasz felmerülése esetén férhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő főszabály szerint rögzítéstől számított 60 napig őrzi, kivéve ha a 60 napos őrzési időn belül jogsértés gyanúja, valamint az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával kapcsolatos kifogás merül fel – ebben az esetben a kivizsgálás lezárultának napjáig, vagy amennyiben a felvétel hatósági, bírósági eljáráshoz kerül felhasználásra a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős befejezéséig.

 

Az adatkezelés célja: az adatkezelő által üzemeltetett étterem biztonságának megóvása, a CSÖRNÖC-GYÖNGYE Kft. vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek személy- és vagyonvédelme, valamint üzleti, fizetési titok védelme, illetve mindezek megsértése esetén a jogsértés kivizsgálása, az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és az étteremben tartózkodó személyek jogos érdeke, , vagyis az adatkezelő  a kamerás megfigyelőrendszert az előforduló jogsértések kivizsgálása, az étteremben tartózkodó személyek személy és vagyonvédelmének, üzleti és fizetési titok védelmének biztosítása, illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11/A.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal összefüggő magatartásával kapcsolatos kifogás, panasz kivizsgálása érdekében alkalmazza.

Az adataihoz az adatkezelő ügyvezetője, valamint az üzletvezető csak panasz, jogsértés gyanújának felmerülése, munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásával kapcsolatos kifogás, panasz felmerülése esetén, illetve jogérvényesítés esetén a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, vagy az eljárásra illetékes más hatóság férhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő főszabály szerint rögzítéstől számított 60 napig őrzi, kivéve ha a 60 napos őrzési időn belül jogsértés gyanúja, valamint az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával kapcsolatos kifogás merül fel – ebben az esetben a kivizsgálás lezárultának napjáig, vagy amennyiben a felvétel hatósági, bírósági eljáráshoz kerül felhasználásra a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős befejezéséig.

 

  1. Amennyiben Ön az ÁDKE Kft. által üzemeltetett Sunrise Pizzériában (9900 Körmend, Bástya u. 4.) tartózkodik, úgy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az étteremben kamerák vannak elhelyezve az alábbi helyeken:

1-es kamera a terasz utca oldali bejáratánál belépve a kapuszínben jobb oldalt fent található, rögzíti a kapuszínt és a teraszt

2-es kamera a fogyasztótérben található belépve az étterem főbejáratán a pulttól balra fent, amely a pultot és a pult előtti vendégtért rögzíti,

3-as kamera a vendégektől elzárt területen található, a gazdasági terület előtér/gazdasági bejárat részén az ajtón belépve bal oldalon fent, amely ezen területet rögzíti,

4-es kamera a vendégektől elzárt területen található, a gazdasági terület közlekedő raktárában az ajtón belépve jobb oldalon fent, amely ezen területet rögzíti,

5-ös kamera a vendégektől elzárt területen található, a gazdasági terület konyhájában az ajtón belépve bal oldalon fent, amely ezen területet rögzíti, így ott tartózkodása során Önről hangrögzítés nélküli képfelvétel készülhet. A kamerák látószöge a jelen tájékoztató mellékletében található alaprajzon van bejelölve. A kamerás megfigyelés nem konkrét személyre, hanem a vendégtér bizonyos részeire fókuszál, a kamerák látószöge az adatkezelési céllal összhangban álló területekre irányul. Az ÁDKE Kft. nem alkalmaz kamerát, megfigyelést olyan helyiségben, ahol az az emberi méltóságot sértheti, így különösen illemhelyiségekben, öltözőkben, zuhanyozókban, munkaközi szünetekre kijelölt helyeken, és kizárólag az adatkezelő saját üzemeltetésben álló részeket figyel meg, a kamera látószöge közterületre nem irányul.

Az adatkezelés célja: az adatkezelő által üzemeltetett étterem biztonságának megóvása, az ÁDKE Kft. vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek személy- és vagyonvédelme, valamint üzleti, fizetési titok védelme, illetve mindezek megsértése esetén a jogsértés kivizsgálása, az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és az étteremben tartózkodó személyek jogos érdeke, , vagyis az adatkezelő  a kamerás megfigyelőrendszert az előforduló jogsértések kivizsgálása, az étteremben tartózkodó személyek személy és vagyonvédelmének, üzleti és fizetési titok védelmének biztosítása, illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11/A.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal összefüggő magatartásával kapcsolatos kifogás, panasz kivizsgálása érdekében alkalmazza.

Az adataihoz az adatkezelő ügyvezetői, valamint az üzletvezetők csak panasz, jogsértés gyanújának felmerülése, munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásával kapcsolatos kifogás, panasz felmerülése esetén, illetve jogérvényesítés esetén a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, vagy az eljárásra illetékes más hatóság férhetnek hozzá.

A személyes adatait az adatkezelő főszabály szerint rögzítéstől számított 30 napig őrzi, kivéve ha a 30 napos őrzési időn belül jogsértés gyanúja, valamint az adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával kapcsolatos kifogás merül fel – ebben az esetben a kivizsgálás lezárultának napjáig, vagy amennyiben a felvétel hatósági, bírósági eljáráshoz kerül felhasználásra a hatósági vagy bírósági eljárás jogerős befejezéséig.

 

 

Cookiek használata

A MIELL GROUP társaságainak honlapján való böngészéskor Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

 

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben az adatkezelő az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, telefon: +36(30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400, www.naih.hu , ugyfelszolgalat@naih.hu , hivatali kapu: rövid név: NAIH, KR ID: 429616918.

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, a MIELL GROUP szerveren elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Adattovábbítás harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

Az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásával Ön kijelenti, hogy nyilatkozatát önként, minden befolyástól mentesen teszi meg, az konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapul, a személyes adatai kezelésével összefüggésben az adatvédelmi tájékoztatót az adatkezelő rendelkezésére bocsátotta és az abban foglaltakat megismerte és tudomásul vette. A hozzájárulás megadását Ön jogosult megtagadni, illetve a megadott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása a korábban megadott hozzájárulás jogszerűségét nem érinti. A hozzájárulását jogosult akár személyesen, akár elektronikus vagy postai levélben az adatkezelőhöz eljuttatott kérelemmel visszavonni, vagy hírlevélről leiratkozni a hírlevélben megadott módon.

 

Egyéb adatfeldolgozók

Az adatkezelésekkel összefüggésben a MIELL GROUP-hoz tartozó adatkezelők az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére mind a MIELL Group-hoz tartozó, mind pedig független adatfeldolgozókat is igénybe vehet, amelyek a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint kezelhetik, saját célra adatkezelést nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

Adatfeldolgozó a google fiókkal, társaságok weboldalaival kapcsolatban: BSF Marketing Kft. (székhelye: 8100 Várpalota, Bercsényi utca 13., cégjegyzékszám: 19-09-523249, adószám: 32059467-2-19, képviseli: Nagy Szabolcs ügyvezető, elérhetőség: info@bsfmedia.hu

Adatfeldolgozó google fiókkal kapcsolatban: Marketingbistro Kft. (székhelye: 9800 Vasvár, József Attila utca 31., cégjegyzékszáma: 18-09-113924, adószáma: 26709015-2-18, képviseli: Joó Szabolcs ügyvezető, elérhetőség: szabolcs@marketingbistro.hu

Adatfeldolgozó kiadványok szerkesztésével kapcsolatban: Nexus Print Kft. (székhelye: 9011 Győr, Korona utca 71/B., cégjegyzékszáma: 08 09 019685, adószáma: 22622086-2-08, képviseli: Nagy Richárd ügyvezető, elérhetőség: info@nexusprint.hu

 

Tájékoztató adatvédelmi kérelmekkel kapcsolatos elérhetőségekről

  1. a) Személyes bejelentések, kérelmek, helyszín:

Személyes ügyintézésre a társaság (cégcsoport) irodájában, a 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8. szám alatt van lehetősége.

  1. b) Elektronikus vagy postai levelezés útján történő kapcsolattartás, kapcsolattartó mail cím:

Elektronikus úton az alábbi címen tud kapcsolatba lépni az adatkezelő adatvédelmi munkatársával: georgina.varadi@miellgroup.com

Postai levelezés útján kérelmét az adatkezelő székhelyére címzett tértivevényes (ajánlott) küldeményben küldje meg.

  1. c) Közvetlen megkeresés telefonon:

telefonszám: +36-301850078

  1. d) Adatvédelemmel kapcsolatos kérelmet az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy az érintett személyes adataival kapcsolatban jogosult előterjeszteni. A kérelmet az adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelemmel kapcsolatos intézkedéséről az érintettet vagy az általa meghatalmazott személyt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja (szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható).

 

Tájékoztató a MIELL GROUP-hoz tartozó gazdasági társaságok, mint önálló adatkezelők cégadatairól

MIELL Quality Kft. adatkezelő: képviseli László Norbert ügyvezető, Hegyi Attila ügyvezető, Berta Gergely cégvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8., adószáma: 23192922-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-112275, elérhetősége: info@miellgroup.com.

MIELL Jobline Kft. adatkezelő: képviseli: László Norbert ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8., adószáma: 25823736-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-113112, elérhetőség: info@miellgroup.com .

MIELL GreenLife Kft. adatkezelő: képviseli: Borsics Balázs ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8., adószáma: 27455166-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-114965 , elérhetőség: office@miellgreen.com

BOTI TEAM Kft. adatkezelő: képviseli: Botfa Balázs ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, 0368/2. hrsz., adószáma: 14724657-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-108708, elérhetősége: balazs.botfa@botiteam.hu

BOTI Vagyonkezelő és Üzemeltető Kft. adatkezelő: képviseli: Botfa Balázs ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, 0368/2. hrsz., adószáma: 25884391-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-113188, elérhetősége: balazs.botfa@botiteam.hu.

MIELL Vagyonkezelő Kft. adatkezelő: képviseli: Botfa Bálint ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, 0368/2. hrsz., adószáma: 25868830-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-113168, elérhetősége: info@miellgroup.com.

Madison Events Kft. adatkezelő: képviseli: Pungor Enikő ügyvezető, székhelye: 8912 Nagypáli, 83/138/A., adószáma: 25181863-2-20, cégjegyzékszáma: 20-09-076241, elérhetősége: info@miellgroup.com.

ÁDKE Kft. adatkezelő: képviseli: Botfa Bálint ügyvezető, Pungor Enikő ügyvezető, székhelye: 9900 Körmend, Bástya u. 4., adószáma: 23358940-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-110363, elérhetősége: info@miellgroup.com.

CSÖRNÖC-GYÖNGYE Kft. adatkezelő: képviseli: Botfa Balázs ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Mártírok útja 54., adószáma: 24900083-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-112176, elérhetősége: balazs.botfa@botiteam.hu.

B&T e-Spejz.hu Kft. adatkezelő: képviseli: Tomanóczy Péter ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Kismákfa u. 94., adószáma: 27064805-2-18, cégjegyzékszáma: 18-09-114066, elérhetősége: info@e-spejz.hu.

Multi Partner Solutions Kft. adatkezelő: képviseli: Baksi Péter ügyvezető, székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi professzor u. 8., cégjegyzékszáma: 18-09-113278, adószáma: 25954102-2-18, elérhetősége: info@multipartner.hu.

A MIELL GROUP társaságai tájékoztatják Önt, hogy ügyviteli okokból, vagy amennyiben azt jogos érdek indokolja, vagy valamely szerződés teljesítéséhez szükséges, az általuk kezelt személyes adatokhoz a MIELL GROUP fentebb felsorolt társaságainak célhoz kötött hozzáférést biztosítanak, és ilyen esetekben is gondoskodnak az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartatásáról.

 

Hatályos 2018. május 25-től, utolsó módosításokkal egységes szerkezetben 2023. január 1. napján lépett hatályba